Organització i gestió de recursos TIC. Programari i recursos didàctics.

dimarts, 8 d’abril de 2008

LES TIC A L'EDUCACIÓ INFANTIL

Autors: CASES, J., TORRESCASANA, M. R.

Editorial: UOC

Col·lecció: dossiers did@c-TIC’s
ISBN: 84-9788-549-X
Data de publicació: Desembre 2006


Capítol 4. Organització i gestió de recursos TIC

Ordinadors a les aules o aula d'ordinadors?
D'aquesta pregunta parteix el quart capítol del llibre. Durant molt de temps ha estat un debat, però sembla que ara la balança es decanta de part dels ordinadors a les aules. Estic totalment d'acord en aquesta postura, ja que si el que pretenem és integrar les TIC al món escolar hem d'organitzar els recursos TIC d'una manera natural, no aïllant-los a una aula a la que anem un ratet a la setmana... És a dir, els ordinadors han d'estar incorporats dins de l'aula per tal que siguen un recurs educatiu útil.
Com ja s'anunciava en el segon capítol, l'actitud dels mestres al voltant de les TIC i el treball cooperatiu entre els docents és vital per a integrar les TIC en les escoles. Cal tindre una actitud oberta per tal de valorar les possibilitats educatives que tenen les TIC, pel que fa a la preparació de material i quant a recursos educatius per fer a l'aula amb l'alumnat. Els mestres han de considerar les TIC una eina més perferservir en la vida diària de l'aula.
Els autors del llibre expliquen com entre l'equip directiu, el coordinador/a, la comissió d'informàtica i el claustre es pot impulsar el projecte TIC del col·legi i dur-lo endavant. L'equip directiu s'ha d'encarregar de dinamitzar les TIC, difondre la faena que es va realitzant, procurar que hi hagi una formació permanent del clautre i cercar recursos. El coordinador d'informàtica i la comisió d'informàtica són la figura clau en el projecte TIC del centre. Per últim, el claustre és on es prenen les decisions i es pren consciència per dur endavant el projecte TIC del centre; s'acaba dedissenyar el currículum en què l'ús de les TIC està integrat.
A continuació, els autors enumeren les diferens necessitats informàtiques de l'escola:
- Cablatge de l'escola o espai Wifi, per assegurar l'accés a Internet i a la xarxa interna del centre des de qualsevol punt de l'escola.
- Aula d'ordinadors, que serveix per a certes tasques però que desapareixerà en un futur.
- Ordinadors a l'aula, que afecten a la metodologia i l'organització espacial de la classe.
- Perifèrics (impressores i escàners)
- Canó de projecció
- Càmeres: de fotos ide vídeo
- Pantalles tàctils a la llar d'infants i a P3
Seguidament, es tracta el tema de l'organització de l'aula d'Educació Infantil. Els autors donen unes idees molt útils per tal d'organitzar la classe de la manera més adequada partint dels documents del centre (PEC i PCC). És necessari un treball previ en l'àmbit de claustre que determine els recursos, l'organització, la metodologia, els programes, els espais i els temps. Els autors ens proposen tot un seguit de criteris per organitzar l'aula amb la integració de les TIC. Ens fan una descripció de l'aula ideal, que comptaria amb quatre ordinadors (portàtils, a ser possible), connectats en xarxe i a Internet, una impressora i altres perifèrics. Amb tot, es podria treballar en grups menuts, fer el treball per racons i fer consultes puntuals.
Quant a la temporització, tot depén del tipus d'activitat: presentació, narrativa o musical, joc, creativa, d'encert/error, globalitzada.
En últim lloc, apareix un apartat dedicat a propostes per rendibilitzar l'espai i el temps en les activitats TIC:
- A partir del maquinari (recursos materials) de què disposem i del mobiliari de l'aula, s'ha de pensar quin espai adjudicarem a l'ordinador i la resta d'elements.
- A partir del PCC, s'ha de definir el programari que s'utilitzarà en cada nivell.
- S'ha de concretar la programació anual per tal que sigue tan coordinada com sigue possible amb les activitats de classe.
- S'ha de seqüenciar la presentació i utilització del material TIC.
- En funció de les activitats, s'ha de definir el tipus d'agrupament.
- S'ha de definir quins criteris d'actuació o reforços són necessaris per dur a terme alguna de les activitats amb suport TIC.
- Amb la resta de l'escola, s'han de concretar altres espais de suport.
- S'han d'intentar definir els criteris d'avaluació de l'ús de les TIC a l'aula o a l'aula dels ordinadors.

Capítol 5. Programari i recursos didàctics

En aquest capítol els autors han fet un llistat del programari bàsic que s'utilitza a Educació Infantil i un petit recull de les aplicacions que es poden trobar en Internet.
Pel que fa al programari, els autors fan una llista dels programes que s'utilitzen habitualment a les aules d'Educació Infantil:
- Processador de text: Word, OpenOffice.
- Programa de dibuix: Paint, KidPix.
- Programa de presentació: PowerPoint, OpenOffice Impress.
- Programa Clic i JClic: ZonaClic
(Pròximament, dedicaré un post a aquest programa i a la I Trobada Clic que va tindre lloc el dissabte dia 5 d'abril a Castelló)
- Programes de tractament d'imatge (per als mestres): Paint Shop Pro, Gimp, ACDC.
- Programes d'enregistrament de so: Audacity, CoolEdit.

A continuació, en el llibre apareix una llarga enumeració de llocs web d'Internet on podem trobar recursos educatius per a Educació Infantil. De totes les webs que recomanen els autors he destriat aquests cinc:
- EDU365
Personalment, ja coneixia aquest entorn educatiu i penso que és molt completa, hi ha moltíssims recursos educatius i estan molt ben organitzats per etapes educatives i àrees curriculars.
- Educàlia
En aquest entorn educatiu de l'Obra Social Fundació La Caixa també podem trobar activitats per a Educació Infantil, sobre tot relacionades en temes transversals.
- XTEC (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya)
Aquesta web també la coneixia abans de llegir el llibre. Penso que és molt rica en recursos de tots els nivells educatius i totes les àrees i matèries. En l'apartat d'Escola Oberta podem escollir l'etapa d'Educació Infantil on m'agradaria destacar TICaula, Parvulari i Cicle Inicial.
També cal destacar la ZonaClic (de la qual parlaré en un post futur). Resumint Clic està format per un conjunt d'aplicacions de programari lliure que permeten crear diversos tipus d'activitats educatives multimèdia.
- WebClip
Personalment, també coneixia aquesta web i crec que està ben organitzada per etapes educatives, però en el cas de l'Educació Infantil trobo en falta la distribució dels recursos en àrees curriculars.
- Maestroteca
M'agradaria destacar també aquesta pàgina perquè és la porta a moltes altres, ja que hi ha una llista d'enllaços educatius ple d'adreces interessants.

En conclusió, els autors del llibre ens presenten com s'han d'integrar les TIC a les escoles, en concret a les aules d'Educació Infantil: a banda d'adoptar els recursos tecnològics a les aules, cal fer-ne un ús educatiu!