Les TIC a l'escola. Aportacions de les TIC a l'Educació Infantil.

dimarts, 8 d’abril de 2008

LES TIC A L'EDUCACIÓ INFANTIL

Autors: CASES, J., TORRESCASANA, M. R.

Editorial: UOC

Col·lecció: dossiers did@c-TIC’s
ISBN: 84-9788-549-X
Data de publicació: Desembre 2006


Capítol 1. Introducció: Les TIC i l'escola.

En aquest capítol introductori, Jordi Cases i M. Roser Torrescasana expliquen la relació entre les TIC i l'escola actual.

La revolució digital ha donat lloc a la societat de la informació, és a dir, a un nou marc social que podem anomenar el món digital.

La societat s'ha anat adaptant a aquests canvis, i en el capítol es plantegen els següents interrogants respecte a la relació entre les TIC i el món escolar: com s'ha d'adaptar l'escola?, quins canvis s'han de produir en l'escola?, quines respostes ha de donar l'escola a la societat actual?

Un dels aspectes més importants en matèria educativa és adaptar-se a l'alumnat, i els xiquets i les xiquetes d'avui en dia són “digitals” de naixement, han nascut en un entorn digital, viuen en un entorn digital...

Per a dur a terme el repte de canviar l'escola, el replantejament de l'activitat docent és bàsic, cal oferir una escola de qualitat que fomente el creixement dins d'un esperit constructiu.


Capítol 2. Aportacions de les TIC a l'educació infantil

Els autors del llibre afirmen que “l'aprenentatge en interacció amb les altres persones és el que ens dóna la possibilitat d'avançar en el desenvolupament”. Per tant, cal adaptar-se al moment maduratiu de l'infant, per tal d'oferir uns estímuls adequats.

Desenvolupament i aprenentatge són aspectes que estan molt lligats. A continuació he fet un esquema-resum dels aspectes que, segons els autors del llibre, cal tindre en compte a l'hora d'utilitzar com a recurs les TIC a les aules:


Relació de DEPENDÈNCIA

Relació d'AUTONOMIA

Relació MONOFAMILIAR

Relació PLURIFAMILIAR

Ús COOPERATIU i COL·LABORATIU
de les TIC

Millora de les RELACIONS PERSONALS
de tot tipus

Motricitat GRAN

Motricitat FINA i control OCULOMANUAL

Les TIC han d'estar INTEGRADES a l'ENTORN SOCIAL de l'INFANT
de la mateixa manera que estan INTEGRADES en la SOCIETAT

Ús DIDÀCTIC de les TIC

Millora de la QUALITATAT en l'ENSENYAMENT

ADQUISICIÓ DEL LLENGUATGE

Motivació de la COMPRENSIÓ VERBAL

Reforç dels diferents LLENGUATGES


Explicació de l'esquema:

  • L'infant, quan comença a conèixer les TIC necessita que algú li proporcione ajuda. Poc a poc, l'alumne/a tindrà més autonomia.

  • Les TIC potencien l'ús cooperatiu i col·laboratiu, la qual cosa afavoreix les relacions personals, com pot ser la relació entre la família i l'escola.

  • L'ús de les TIC afavoreix el desenvolupament de la destresa motriu.

  • L'ús de les TIC ajuda a millorar la qualitat de l'ensenyament.

  • Les TIC també són molt útils per a reforçar els llenguatges i la comunicació.

El PCC és un document ORIENTATIU, OBERT i FLEXIBE que ajuda a ORGANITZAR l'etapa de manera coherent. Per tant, les TIC han de formar part del PCC, ja que són un recurs amb el qual podem treballar en totes les àrees curriculars de l'etapa d'una manera globalitzada.


1. DESCOBERTA D'UN MATEIX

2. DESCOBERTA DE L'ENTORN NATURAL I SOCIAL

3. INTERCOMUNICACIÓ I LLENGUATGE

LLENGUATGE VERBAL (ORAL I ESCRIT)

LLENGUATGE MATEMÀTIC

LLENGUATGE MUSICAL

LLENGUATGE PLÀSTIC


Pel que fa al paper del mestre en aquest àmbit cal dir que actualment està canviant. Com diu Pere Marquès: “crítiques i aplicables que,aprofitant la immensa informació disponible i les potents eixes TIC, tinguin en compte les seves característiques (formació el paper dels formadors no és tant “ensenyar” -explicar-examinar- uns coneixements que tindran una vigència limitada i sempre seran accessibles, com ajudar els estudiants a “aprendre a aprendre” de manera autònoma en aquesta cultura del canvi, i promoure el seu desenvolupament cognitiu i personal mitjançant activitats centrades en els alumnes) i els exigeixin un processament actiu interdisciplinari de la informació per tal que construeixin el seu propi coneixement i no es limitin a realitzar una simple recepció passiva -memorització- de la informació.”

Els autors afirmen que en l'àmbit curricular s'estan establint noves competències. Ara caldria analitzar els nous documents curriculars d'Educació Infantil (1r i 2n Cicle) per completar aquest apartat.

Per tant, el docent ha d'utilitzar i saber utilitzar tots els recursos que beneficien el procés d'ensenyament-aprenentatge, per la qual cosa ha de tindre una bona formació en l'àmbit de les TIC. D'altra banda, el docent ha de saber INTEGRAR les TIC a les AULES. Cal partir dels coneixements que tenen els nens i les nenes sobre les TIC i de la seua motivació per tal d'organitzar activitats didàctiques que introdueixquen les noves tecnologies a l'aula.

La integració de les TIC a l'aula comportaran canvis en l'organització del temps i l'espai, la metodologia, etc. Tots aquestos canvis han de formar part del treball en equip amb els companys i les companyes de cicle, un treball de COORDINACIÓ i de COL·LABORACIÓ que permeta seleccionar, tractar, organitzar i sistematitzar tota la informació i el material del qual disposem, incidint en aquests aspectes:

  1. El suport entre mestres.

  2. L'elaboració i recerca de materials útils i significatius per als alumnes.

  3. L'organització del cicle.

A més a més, també cal tindre en compte que les relacions afectives entre el professorat i l'alumnat, així com la bona relació entre la família i l'escola, afavoreixen el procés d'aprenentatge de l'alumnat i el desenvolupament de les seues capacitats.


La lectura d'aquestos capítols m'ha ajudat a reorganitzar els coneixements que he anat adquirint sobre les TIC en l'escola i en l'Educació Infantil fins ara.