El Llenguatge Audiovisual i les TIC en el currículum d'Educació Infantil

dimarts, 8 d’abril de 2008

Anàlisi del llenguatge audiovisual i les TIC en el currículum d'Educació Infantil


REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre,

por el que se establecen las enseñanzas mínimas

del segundo ciclo de Educación infantil.

(BOE núm.4, Jueves 4 enero 2007)


En el document que apareix ressenyat es fa especial referència al llenguatge audiovisual i les TIC dins la tercera àrea; Llenguatges: comunicació i representació.


Lenguajes: Comunicación y representación

Bloque 2.

Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación

  • Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, cámara o reproductores de sonido e imagen, como elementos de comunicación.

  • Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos animados o videojuegos. Valoración crítica de sus contenidos y de su estética.

  • Distinción progresiva entre la realidad y la representación audiovisual.

  • Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso moderado de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.


En l'anterior entrada vaig comentar que les TIC han de formar part del PCC, ja que són un recurs amb el qual podem treballar en totes les àrees curriculars de l'etapa d'una manera globalitzada.

L'esquema de les àrees que apareix en el post anterior s'ha modificat un poc en el document que estem analitzant en aquesta entrada. En el R. Decret apareix un bloc dedicat al Llenguatge Audiovisual i les TIC (veure quadre anterior).

En aquest bloc de continguts s'afirma que l'alumnat de segon cicle d'Educació Infantil ha d'iniciar-se en l'ús d'eines tecnològiques com a elements de comunicació, s'han d'aproximar a produccions audiovisuals i aprendre a fer valoracions crítiques sobre els seus continguts i la seua estètica, han d'aprendre a distinguir entre la realitat i la representació audiovisual, i també han d'anar prenent conciència de la necessitat d'un ús moderat dels mitjans audiovisuals i de les TIC.


Penso que està molt bé la inclusió d'aquest bloc de continguts sobre el Llenguatge Audiovisual i les TIC en Educació Infantil, però sempre cal tindre present que hem de treballar totes les àrees curriculars utilitzant les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació.