TENDENCIAS EN EDUCACIÓN EN LA SOCIEDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Jordi Adell (Universitat Jaume I de Castelló de la Plana)


Adell, J. (en premsa). Tendencias en educación en la sociedad de las tecnologías de la información. En M. Area (Coord.): Educar en la sociedad de la información. Bilbao: Descleé de Brouwer.


Aurora Monfort Puig

Noves Tecnologies Aplicades a l'Educació.

2n Mestre/a, especialitat d'Educació Infantil

Curs 07-08 Universitat Jaume I


Aquest article té l'objectiu d'analitzar els canvis produïts per l'aparició de les noves tecnologies, canvis que han donat lloc a la societat de la informació. A banda d'explicar les conseqüències que de l'aparició de les TIC en la nostra societat, l'autor té l'objectiu que els lectors reflexionem sobre el paper de l'educació en la societat. És a dir, proposa que el món educatiu s'adapte als canvis tecnològics per a formar infants i joves capaços de moure's en el món de les NTIC, que es converteixquen en persones crítiques per a seleccionar informació, ja que el problema no és la quantitat d'informació, sinó la selecció d'aquesta.

El text està estructurat seguint el següent esquema:

 • Introducció

 • L'evolució de les tecnologies de la informació i la comunicació

 • Les noves tecnologies de la informació i la comunicació

 • Algunes repercussions de les noves tecnologies

 • Cap a la societat de l'aprenentatge

 • El ritme del canvi: aprenentatge al llarg de tota la vida i cultura general

 • Nous entorns d'ensenyament/aprenentatge

 • Nous rols per a les institucions educatives

 • Nous rols per a docents i discents

 • Nous materials d'ensenyament/aprenentatge

 • Corol·lari: Educar és una tasca centrada en el futur

En síntesi, podem definir la societat de la informació com un conjunt de transformacions que canviaran la base material de la nostra societat.

La introducció de les NTIC en tots els àmbits de les nostres vides fa que canviem la nostra manera de fer les coses i, fins i tot, la nostra manera de pensar. Les NTIC estan canviant les nostres vides, la nostra societat i la nostra cultura. Podem dir, que durant la història de la humanitat, els canvis tecnològics han anat transformat l'ésser humà. Per tant, els mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació han tingut un paper rellevant en la història humana: han donat lloc a canvis en l'organització social i en la pròpia cognició humana.

En l'article, l'autor ens detalla els quatre grans canvis o revolucions: el llenguatge oral (la parla), l'escriptura (el llenguatge escrit), la impremta i la revolució dels mitjans electrònics i la digitalització. Dins d'aquesta última revolució estem immersos actualment. Podríem afirmar que ja estem plenament assentats en una societat plena d'aplicacions analògiques; com el telèfon, la radio, la televisió, el fax...; i que en l'actualitat estan vivint un procés de digitalització.

En aquesta era digital és on ens trobem, nosaltres i el nostre futur alumnat. Per tant, hem de formar aquest alumnat per al món en que viu, el món digital, el món de les NTIC.

Després d'introduir les NTIC, l'autor ens mostra algunes de les seues repercussions, com són la saturació i el bombardeig d'informació. El problema, com ja he afirmat anteriorment, és seleccionar la informació. També cal distingir entre informació i coneixement. El coneixement implica informació interioritzada i adequadament integrada en les estructures cognitives d'un subjecte. Per tant, com a futurs docents, hem de tindre clares les característiques i les necessitats del nostre alumnat, de manera que puguem donar resposta a aquestos problemes.

Una altra de les conseqüències de les noves tecnologies és la transformació dels dos condicionants en la comunicació: l'espai i el temps. Les xarxes informàtiques eliminen la necessitat de que els participants en una activitat coincideixquen en l'espai i en el temps.

La tercera conseqüència té molta importància en el món educatiu: es tracta de la interactivitat, la possibilitat que emissor i receptor canvien els seus rols i intercanvien missatges.

En l'apartat “ Cap a la societat de l'aprenentatge”, l'autor ens planteja com està d'endarrerit l'àmbit educatiu pel que fa a les noves tecnologies, respecte d'altres àmbits, com per exemple el mèdic.

En la societat de l'aprenentatge té molta importància l'aprenentatge al llarg de tota la vida i la cultura general, es donen nous entorns d'ensenyament/aprenentatge, nous rols per a les institucions educatives, nous rols per a docents i discents, i nous materials d'ensenyament/aprenentatge.

La conclusió de l'autor es pot resumir en la següent frase: educar és una tasca centrada en el futur. Les xarxes informàtiques obrin les aules al món, permeten la comunicació entre les persones eliminant les barreres de l'espai i el temps, d'identitat i estatus. Les NTIC estan transformant tot el que envolta les escoles. Per tant, el paper de l'escola no ha de ser el de font d'informació, sinó el de font de coneixement, d'hàbits i valors. Els docents haurem de redefinir el nostre paper en la societat de la informació.

Tothom hauria de tindre accés a les NTIC; per tant, els poders públics haurien de facilitar l'accés a aquestes perquè no augmenten les diferències socials.

Des del meu punt de vista,l'autor ha aconseguit el seu propòsit: fer reflexionar al lector sobre la importància de les NTIC en la nostra societat i sobretot, les implicacions d'aquestes en l'àmbit educatiu. En general, estic d'acord perquè un dels objectius de l'educació és preparar als ciutadans per a la vida, és a dir, per a viure en aquesta societat. Per tant, penso que les noves tecnologies han d'estar presents en la vida de l'aula, a l'igual que ho estan fora d'ella.

Per afrontar aquest repte cal,entre altres coses, una bona formació del professorat (tant pel que fa a la formació inicial, com a la permanent) i un augment dels recursos tecnològics en les aules.

Hauríem d'arribar a un compromís: en arribar a una aula com a mestres, fer el que estiga en les nostres mans (aprofitar els recursos que tinguem) perquè els nostres alumnes treballen amb les NTIC dins i fora de l'aula.